O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Ministrski sestanek o regionalnem sodelovanju na področju voda

konec:  06.07.2015.početak:  06.07.2015.
mesto dogajanja:  Brčko, Gradska vijećnica, Robertsa B. Owena br. 1

Na poziv Mednarodne komisije za Savski bazen je eno leto po katastrofalnih poplavah v Brčkem potekal sestanek ministrov pristojnih za področje voda in vodnega prometa ter drugih visokih predstavnikov držav v Savskem bazenu - Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije, na katerem so skupaj pregledali zadeve glede nadaljnega regionalnega sodelovanja savskih držav na področjih, ki jih obsega Okvirni sporazum o Savskem bazenu.

Na sestanku so sodelovali g. Mirko Šarović, minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine, g. Slavko Matanović, minister za komunikacije in transport Bosne in Hercegovine, g. Tihomir Jakovina, minister za kmetijstvo Republike Hrvaške, ga. Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor Republike Slovenije, g. Atila Juhas, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo in zaščito okolja Republike Srbije ter drugi visoki uradniki.

            Na sestanku je podpisan Protokol o upravljanju s sedimentom k Okvirnemu sporazumu za Savski bazen, ki določa osnovna načela trajnostnega upravljanja s sedimentom, upoštevaje pri tem naravne procese in vodni režim. Protokol obvezuje države, da bodo izdelale Načrt upravljanja s sedimentom v Savskem bazenu ter da si bodo vsako leto izmenjavale informacije o načrtovanem izkopu sedimenta.

Štiri države v Savskem bazenu, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija s sodelovanjem preko Mednarodne komisije za Savski bazen že leta vlagajo skupne napore v izvajanje „Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu“, katerega cilj, izmed ostalega, je sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventive ali omejevanja nevarnosti ter zmanjševanja škodljivih posledic nesreč vključujoč tudi tiste, ki so izzvane s poplavami.

V skladu s tem Savska komisija koordinira niz ključnih aktivnosti skupnega interesa na področju zaščite pred poplavami, ki so pomembni za celotno porečje, kot so:

-         izdelava skupnega „Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti“, s katerim se bodo definirali cilji obvladovanja poplavne ogroženosti, ki so skupnega interesa na nivoju Savskega bazena, ukrepi za doseganje teh ciljev, mehanizmi koordinacije na nivoju bazena, kot tudi način sodelovanja pogodbenic v primeru obrambe pred poplavami in

-         razvoj koordiniranega sistema prognoze, opozoril in alarmiranja v primeru pojava poplav v Savskem bazenu.

Udeleženci sestanka so povdarili, da so na tem področju že doseženi pomembni rezultati, vendar je nujno potrebno, da se procesi nadaljujejo ob dodatni podpori držav, da bi se dosegel nivo na katerem lahko učinkovito vplivajo na zmanjševanje rizikov, kot tudi škodljivih posledic poplav v prihodnosti.

Na sestanku so visoki predstavniki pregledali tudi stanje na implementaciji projekta obnove in razvoja prometa in plovbe na plovbenem območju reke Save. Z obzirom na dejstvo, da so dosedaj že bili storjeni znatni napori pri pripravi obnove plovbenega območja reke Save, ter da se projekt nahaja v fazi priprave glavnega projekta plovbenega območja, kar pomenu fazo neposredno pred samim izvajanjem del na plovbenem območju. Tako so se pretehtali nadaljni koraki, ki jih je potrebno izvesti , da bi se intenzivirale in pospešile aktivnosti pri pripravi manjkajoče projektne dokumentacije za obnovo plovbenega območja, pri katerem se upošteva, da je celovita obnova plovbenega območja reke Save ena izmed prioritet v razvoju prometne mreže v Savskem bazenu.

Ker se letos se dopolnjuje deset let od začetka dela Savske komisije, so se na sestanku povzeli tudi rezultati regionalnega sodelovanja na področju voda, ki ga koordinira Savska komisija in določile smernice za prihodnost.

 

V sklopu ministrskega sestanka sta minister za kmetijstvo Republike Hrvaške g. Tihomir Jakovina in minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovne g. Mirko Šarović podpisala bilateralni sporazum med Vlado Republike Hrvaške in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o pravicah in dolžnostih izkoriščanja voda iz javnih vodooskrbnih sistemov, ki jih preseka državna meja. Sporazum je podpisan s ciljem, da se določijo pogoji za izkoriščanje voda za potrebe javne vodoobskrbe iz javnih vodooskrbnih sistemov z območja ene države za prebivalce na območju druge države.


PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

D. Komatina

Prevzemanje»

D. Komatina

Prevzemanje»

Ž. Milković

Prevzemanje»

Zaključki

KONTAKTNA OSEBA