O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

1. sastanak Foruma interesnih grupa za Projekt izrade studije uticaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uslova plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329

završetak:  22.05.2019.početak:  22.05.2019.
mjesto događaja:  Hrvatske vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
Dana 22. maja 2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskih voda održan je prvi sastanak Foruma interesnih grupa za Projekt izrade studije uticaja na okoliši i projektne dokumentacije za unapređenje uvjeta plovidve na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).
 

Forum interesnih grupa je uspostavljen kako bi se osigurala transparentnost u provođenju navedenog projekta i kako bi se omogućila bolja komunikacija između svih interesnih grupa na projektu. Rad Foruma će se obavljati u skladu sa smjernicama definiranim u Zajedničkoj izjavi o vodećim principima za razvoj unutrašnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav i Platina priručnika o dobrim praksama u planiranju održivih vodnih puteva.

Glavni zadaci Foruma su: omogućenje razmjene informacija o izradi Studije uticaja na okoliš i izradi projektne dokumentacije; formuliranje projektnih potreba za informacijama, komentara, pitanja i preporuka projektnom timu; izrada prijedloga potrebnih poboljšanja aktivnosti u različitim fazama Projekta; poticanje provođenja načela Zajedničke izjave o vodećim principima za razvoj unutrašnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav i Priručnika o dobrim praksama u planiranju održivih plovnih puteva; razmatranje drugih relevantnih preporuka i prijedloga u vezi s Projektom.

Forumom će se ostvarivati aktivno uključenje interesnih grupa, odnosno njihovo puno sudjelovanje kroz cijeli proces projektnog planiranja, a samim time i njihov neposredan doprinos u krajnjem ishodu i planovima.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i studije o procjeni uticaja na okoliš. Posebna pažnja posvećena je hidrauličkom modeliranju za potrebe konceptualnih rješenja, uključujući višekriterijsku analizu za optimalan izbor mjera za predmetne dionice. Što se tiče procjene uticaja na okoliš, zaključeno je da je potrebno provesti dodatne analize varijantnih rješenja s razradom okolišnih pokazatelja, odnosno pokazatelja uticaja na okoliš.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na hrvatskom)

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na engleskom)

Preuzmi dokument»

Projekt poboljšanja uslova plovnosti rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 - Koncepcijsko rješenje

Preuzmi dokument»

Prezentacije sa sastanka

Preuzmi dokument»

Izvještaj sa sastanka (na hrvatskom jeziku)

Preuzmi dokument»

Izvještaj sa sastanka (na engleskom jeziku)

KONTAKT OSOBA