O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Radionica "Ekološki održivo upravljanje i održavanje unutrašnjih plovnih puteva"

završetak:  21.10.2008.početak:  21.10.2008.
mjesto događaja:  Beograd
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) su 2007. godine započele neformalnu suradnju sa US Army Corps of Engineers (USACE). Kao rezultat suradnje, 21. oktobra 2008. godine, u Beogradu, ISRBC je organizirala radionicu "Ekološki održivo upravljanje i održavanje unutrašnjih plovnih puteva" uz podršku USACE i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao domaćina.

Glavne teme radionice su bile:
 • upravljanje plovnim putevima;
 • projektiranje plovnih puteva;
 • istraživanja u bagerovanju.
Ciljevi radionice su bili:
 • da predstavi interesnim stranama (prvenstveno institucijama angažiranim u upravljanju, održavanju i gradnji) iskustvo i praksu USACE;
 • da predstavi praksu regionalnih stručnjaka u razvoju i održavanju unutrašnjih plovnih puteva;
 • da predstavi "Zajedničku Izjavu o vodećim principima za razvoj unutrašnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav“, izrađenu tokom jednogodišnjeg interdisciplinarnog procesa, vođenog od strane ICPDR, Dunavske komisije i ISRBC;
 • da predstavi skoro izrađenu "Studiju izvodljivosti i projektnu dokumentaciju za rehabilitaciju i razvoj prometa i plovidbe na rijeci Savi;
 • da započne direktnu suradnju između američkih i regionalnih stručnjaka u identifikaciji mogućih pristupa održivom razvoju unutrašnjih plovnih puteva u slivu rijeke Save.
Na zatvaranju je zaključeno da:
 1. je Radionica samo početak komunikacije između državnih institucija, univerziteta, javnog i privatnog sektora, koju treba održavati u budućnosti;
 2. primjena integralnog, interdisciplinarnog i na procijeni rizika zasnovanog pristupa je suštinska u budućim projektima razvoja unutrašnje plovidbe;
 3. je predstavljeno nekoliko inovativnih pristupa koji bi mogli da se koriste u budućim projektima i doprinesu ekološkom pristupu u razvoju unutrašnjih plovnih puteva;
 4. Zajednička izjava predstavlja dobar okvir za buduće projekte i da je Sava projekat sljedeći primjer njene implementacije;
 5. će ISRBC, u suradnji sa dvije dunavske komisije, organizirati slične sastanke u budućnosti.
U nastavku Radionice, održan je sastanak u "Plovput"-u, direkciji za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva Srbije, USACE stručnjaka sa predstavnicima savskih država, odgovornih za promet na unutrašnjim plovnim putevima (Ministarstava, Agencija i Kapetanija), na kome su definirani mogući modeli suradnje i naredni koraci. Program je okončan kratkom vožnjom brodom po Dunavi i Savi u Beogradu.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Informacija o radionici i konačni program rada

Preuzmi dokument»

Prezentacije s Radionice

Preuzmi dokument»

Lista sudionika

KONTAKT OSOBA

Dejan Komatina, Sekretar
Sekretarijat Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Nova ves 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 488 6961
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: dkomatina@savacommission.org
Plan obilježavanja