O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Hidrološki godišnjak sliva rijeke Save za 2006. godinu

10.06.2010.
Kod postizanja primarnih ciljeva Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save veliku ulogu igraju koordinirano prikupljanje i razmjena hidroloških i meteoroloških podataka na nivou sliva. Od velikog je značaja osiguranje pristupa informacijama, koje omogućuju provedbu aktivnosti u području upravljanja vodama na svim nivoima – lokalnom, regionalnom kao i međunarodnom.
Zbog toga je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, na inicijativu hidroloških i meteoroloških službi država potpisnica Okvirnog sporazuma, započela sa aktivnostima na razvoju Hidrološkog godišnjaka za sliv rijeke Save za 2006. godinu, koji je sada dostupan na internet stranici komisije. To je prvi hidrološki godišnjak na nivou cijeloga sliva nakon 1986. godine, kada je Savezni hidrometeorološki institut izdao zadnji godišnjak za područje cijele SRF Jugoslavije.
U Hidrološkom godišnjaku za 2006. godinu, sadržani su osnovni podaci o hidroloških stanicama, veličinama vodnih nivoa, protoka i temeperatura vode za odabrane hidrološke i meteorološke stanice u slivu rijeke Save. U Godišnjak su također uključeni podaci o protokama suspendiranog nanosa za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Dodatno, dan je pregled karakterističnih vrijednosti temperatura zraka i oborina za najznačajnije meteorološke stanice.
Hidrološki godišnjak 2006. je prvi u nizu godišnjaka koji su u pripremi, a odnose se na sliv rijeke Save. Ovisno o dostupnosti podataka, naš je cilj do kraja ove godine izdati još i godišnjake za 2007. i 2008. godinu. Nadamo se, da će budući godišnjaci uključivati i podatke za Crnu Goru, u kojoj 50% teritorija pripada slivu rijeke Save, što čini gotovo 8% od ukupne površine sliva rijeke Save. Uključenjem tih podataka, godišnjakom će biti pokriven cijeli sliv.

Hidrološki godišnjak 2006 za sliv rijeke Save može se preuzeti ovdje!

DOKUMENTI U PRILOGU

Plan obilježavanja