О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Хидролошки годишњак за слив ријеке Саве за 2006. годину

10.06.2010.
Како би се постигли главни циљеви Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, од великог значаја је да се успостави координисано прикупљање и размјена хидролошких и метеоролошких података на нивоу слива. У ту сврху, неопходно је осигурати приступ информацијама потребним за реализацију широке лепезе активности на свим нивоима – локалном, регионалном и међународном.
У складу са претходно наведеним, на иницијативу хидролошких и метеоролошких служби држава страна Оквирног споразума, Савска комисија је отпочела активности на изради Хидролошког годишњака за слив ријеке Саве за 2006. годину, који је доступан и на Интернет страници Савске комисије. Ово је први хидролошки годишњак за цијели слив од 1986. године када је Савезни хидро-метеоролошки институт издао посљедњи годишњак за цијелу СФР Југославију.
Хидролошки годишњак за слив ријеке Саве за 2006. годину садржи податке са одабраних хидролошких и метеоролошких станица у сливу ријеке Саве који се односе на основне податке о хидролошким станицама, вриједности водостаја, протицаја и температуре воде. Годишњак такође садржи и податке о протицају суспендованог наноса за Словенију, Хрватску и Србију. Поред тога, дат је и преглед карактеристичних температура ваздуха и падавина са најважнијих метеоролошких станица.
Хидролошки годишњак за слив ријеке Саве за 2006. годину представља први у низу годишњака за слив ријеке Саве који ће убудуће да се припремају. У зависности од доступности података, до краја године се, такође, планира издавање годишњака за 2007. и 2008. годину. И на крају, надамо се да ће будући годишњаци такође укључивати и податке из Црне Горе, чије 50% територије припада сливу ријеке Саве што представља око 8% удјела цјелокупног слива, чиме ће се осигурати потпуна покривеност слива ријеке Саве.
Хидролошки годишњак за слив ријеке Саве за 2006. годину може да се преузме овдје.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

План обиљежавања