O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak o usklađivanju teksta nacrta Protokola o upravljanju sedimentom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

25.10.2010.
 Na poziv Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, održan je u Zagrebu, 25. listopada 2010. sastanak o usklađivanju teksta nacrta Protokola o upravljanju sedimentom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Tekst nacrta Protokola o upravljanju sedimentom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save bio je pripremljen od strane Savske komisije i dostavljen stranakama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (u daljnjem tekstu: stranke), zbog usklađivanja teksta nacrta Protokola. Sudionici sastanka bili su predstavnici nadležnih institucija država (BA- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BA, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BA, HR- Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike HR, RS- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Srbije, Republička uprava za vode, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, Institut "Jaroslav Černi" Beograd, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije, Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije, Direkcija za unutrašnje plovne puteve "Plovput" Beograd, SI- Ministarstvo vanjskih poslova SI, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja SI). Nakon prezentacije nacrta Protokola, njegovog izazova, obima i svrhe, sudionici sastanka su zaključili da je tekst prijedloga protokola potrebno dodatno uskladiti sa iznešenim primjedbama. Konačni sastanak za usklađivanje bit će organiziran najkasnije za četiri mjeseca, nakon završeka nacionalnih procedura potrebnih za dovršetak pregovora.

 
Plan obilježavanja