O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Procjena bilansa nanosa za sliv rijeke Save- BALSES

23.09.2013.
Sliv rijeke Save je glavni podsliv rijeke Dunav, koji se nalazi u jugoistočnoj Evropi. Sliv dijeli pet zemalja: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, a četiri od njih, izuzev Crne Gore, su Strane Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB). Ratificiranjem Okvirnog sporazuma Strane su se obavezale djelovati u skladu s direktivama EU koje se odnose na upravljanje vodama. EU direktive se, kao i Plan upravljanja slivom rijeke Save, bave problemima upravljanja nanosom kao jednim od ključnih pitanja uzimajući u obzir ekološka i hidromorfološka stanja voda.
Shodno odredbama Okvirnog sporazuma, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) pripremila je Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum koji potvrđuje potrebu za efikasnom suradnjom između Strana i za unaprjeđenje rješenja za održivo upravljanje nanosom (SSM). Kako bi se odgovorilo na gore navedene potrebe, na inicijativu UNESCO kancelarije u Veneciji, Savska komisija je, zajedno s UNESCO Međunarodnom inicijativom za nanos (ISI) i Evropskom mrežom za nanos (SedNet), pokrenula projekat Razvoj praktičnih smijernica za održivo upravljanje nanosom, koristeći sliv rijeke Save kao ogledni primjer. Osnovni cilj ovog projekta je razvoj i potvrda praktičnih smijernica za ostvarenje SSM Plana na nivou riječnog sliva. U oktobru 2012 održan je tačaj praktične obuke gdje su vrhunski stručnjaci iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država predavali teorijske osnove bilansa nanosa na cijelom riječnom sistemu, praćenja nanosa i evaluacije kvaliteta i kvantiteta nanosa. Na osnovu kursa, razvijen je I dio nacrta Smijernica o održivom upravljanju nanosom, a takođe je pokrenut i projekat Procjena bilansa nanosa za sliv rijeke Save - BALSES. U tom kontekstu, cilj projekta BALSES je primjena I dijela Smijernica u praksi na rijeci Savi. Projekat je primjenjen od strane ključne stručne grupe koja će analizirati bilans nanosa u slivu rijeke uzimajući u obzir unos iz glavnih pritoka, i na taj način formirati osnovu za održivo prekogranično upravljanje vodama i nanosom. Nakon prikupljanja postojećih podataka, ključna stručna grupa će analizirati i ocijeniti postojeće podatke nanosa u slivu rijeke Save i napraviti najbolju procjenu bilansa nanosa na nivou sliva. Takođe, ključna stručna grupa će analizirati vremensku varijabilnost podataka nanosa na srednjem godišnjem nivou, izvršiće procjenu sezonskog obrasca i identifikovati ulogu poplava u pronosu nanosa. Na osnovu identifikovanih praznina u praćenju i uzorkovanju, kao i prepoznatih nejasnoća dati će se prijedlog efikasnog sistema praćenja nanosa, uz preporuku zajedničkih aktivnosti za njegovo uspostavljanje. Projekat je započet u maju 2013, a okvirno se završava u decembru 2013.

 
Kalendar
forwardbackapril 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja
Najnovije publikacije