О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Процјена биланса наноса за слив ријеке Саве- BALSES

23.09.2013.
Слив ријеке Саве је главни подслив ријеке Дунав, који се налази у југоисточној Европи. Слив дијели пет земаља: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, а четири од њих, изузев Црне Горе, су Стране Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (FASRB). Ратификацијом Оквирног споразума Стране су се обавезале да дјелују у складу са директивама ЕУ које се односе на управљање водама. ЕУ директиве се, као и План управљања сливом ријеке Саве, баве проблемима управљања наносом као једним од кључних питања узимајући у обзир еколошка и хидроморфолошка стања вода.
Сходно одредбама Оквирног споразума, Међународна комисија за слив ријеке Саве (ISRBC) припремила је Протокол о управљању наносом уз Оквирни споразум који потврђује потребу за ефикасном сарадњом између Страна и за унапрјеђење рјешења за одрживо управљање наносом (SSM). Како би се одговорило на горе наведене потребе, на иницијативу UNESCO канцеларије у Венецији, Савска комисија је, заједно са UNESCO Међународном иницијативом за нанос (ISI) и Европском мрежом за нанос (SedNet), покренула пројекат Развој практичних смијерница за одрживо управљање наносом, користећи слив ријеке Саве као угледни примјер.Основни циљ овог пројекта је развој и потврда практичних смијерница за остварење SSM Плана на нивоу ријечног слива. У октобру 2012 одржан је курс практичне обуке гдје су врхунски стручњаци из Европе и Сједињених Америчких Држава предавали теоријске основе биланса наноса на цијелом ријечном систему, праћења наноса и евалуације квалитета и квантитета наноса. На основу курса, развијен је I дио нацрта Смијерница о одрживом управљању наносом, а такође је покренут и пројекат Процјена биланса наноса за слив ријеке Саве - BALSES. У том контексту, циљ пројекта BALSES је примјена I дијела Смијерница у пракси на ријеци Сави. Пројекат је примјењен од стране кључне стручне групе која ће анализирати биланс наноса у сливу ријеке узимајући у обзир унос из главних притока, и на тај начин формирати основу за одрживо прекогранично управљање водама и наносом. Након прикупљања постојећих података, кључна стручна група ће анализирати и оцијенити постојеће податке наноса у сливу ријеке Саве и направити најбољу процјену биланса наноса на нивоу слива. Такође, кључна стручна група ће анализирати временску варијабилност података наноса на средњем годишњем нивоу, извршиће процјену сезонског обрасца и идентификовати улогу поплава у проносу наноса. На основу идентификованих празнина у праћењу и узорковању, као и препознатих нејасноћа даће се приједлог ефикасног система праћења наноса, уз препоруку заједничких активности за његово успостављање. Пројекат је започет у мају 2013, а оквирно се завршава у децембру 2013.
 

 
Календар
forwardbackаприл 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
План обиљежавања
Најновије публикације