O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Procjena ravnoteže nanosa za rijeku Savu - BALSES

23.09.2013.
Sliv rijeke Save je glavni podsliv rijeke Dunav, koji se nalazi u Jugoistočnoj Europi. Sliv dijeli pet zemalja, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, a četiri od njih (sve osim Crne Gore), stranke su Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Okvirni sporazum). Ratifikacijom Okvirnog sporazuma stranke su se obvezale djelovati u skladu s direktivama EU koje se odnose na upravljanje vodama. Direktive EU, kao i Plan upravljanja slivom rijeke Save, ističu upravljanje nanosom kao jedno od ključnih pitanja koja utječu i na ekološko i hidromorfološko stanje voda.
Sukladno odredbama Okvirnog sporazuma, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) pripremila je Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum koji potvrđuje potrebu za učinkovitom suradnjom među strankama i za promicanjem rješenja za održivo upravljanje nanosom. Kako bi se odgovorilo na gore navedene potrebe, na inicijativu UNESCO Ureda u Veneciji, Savska komisija je, zajedno s UNESCO Međunarodnom inicijativom za nanos (ISI) i Europskom mrežom za nanos (SedNet), pokrenula projekt Razvoj praktičnih smjernica za održivo upravljanje nanosom, koristeći sliv rijeke Save kao ogledni primjer. Glavni cilj ovog projekta jest razviti i potvrditi praktične smjernice za ostvarenje Plana za održivo upravljanje nanosom na razini riječnog sliva. U listopadu 2012. održan je tečaj praktičnog treninga na kojem su vrhunski stručnjaci iz Europe i Sjedinjenih Država podučavali o teorijskim osnovama ravnoteže nanosa kroz riječni sustav, praćenju nanosa i evaluacije kakvoće i količine nanosa. Na osnovu tečaja, izrađen je Nacrt vodiča za održivo upravljanju nanosom – I. dio te je pokrenut i projekt Procjena ravnoteže nanosa za sliv rijeke Save - BALSES. U tom kontekstu, svrha projekta BALSES je uvođenje I. dijela vodiča u praksu na rijeci Savi. Projekt je primijenila ključna stručna skupina koja će analizirati ravnotežu nanosa za rijeku Savu uzimajući u obzir unos iz glavnih pritoka, čime će formirati temelj za održivo prekogranično upravljanje nanosom i vodama. Nakon prikupljanja postojećih podataka, ključna stručna skupina će analizirati i ocijeniti postojeće podatke o nanosu u slivu rijeke Save te učiniti najbolju procjenu ravnoteže nanosa na razini sliva. Također, ključna stručna skupina će analizirati vremensku varijabilnost podataka o nanosu na srednjoj godišnjoj razini, izvršiti procjenu sezonskog uzorka i identificirati ulogu poplava u pronosu nanosa. Na osnovu identificiranih propusta u praćenju i uzorkovanju, kao i prepoznatih nejasnoća dat će se prijedlog učinkovitog sustava praćenja nanosa i preporuka zajedničkih aktivnosti za njegovo uspostavljanje. Projekt je započeo u svibnju 2013., a planira se da će završiti u prosincu 2013.

Kalendar
forwardbacktravanj 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Plan obilježavanja
Najnovije publikacije