O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Ocena ravnotežja sedimenta v reki Savi - BALSES

23.09.2013.
Porečje reke Save je glavno porečje Donavskega povodja, ki se nahaja v Jugovzhodni Evropi. Porečje je razdeljeno med šest držav, in sicer Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo, od katerih so štiri izmed njih (razen Črne gore) tudi pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem Bazenu (OSSB). Z ratifikacijo OSSB se se pogodbenice obvezale, da bodo sprejele Evropske direktive na področju upravljanja voda. Evropske direktive, kakor tudi Načrt upravljanja voda za Savski bazen, pa določajo upravljanje s sedimentom kot eno izmed pomembnih zadev upravljanja voda, ki vplivajo na ekološko in hidromorfološko stanje voda.
V skladu z določbami OSSB je Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) razvila Protokol o upravljanju s sedimentom k OSSB, ki potrjuje učinkovito sodelovanje med pogodbnicami in promovira trajnostno upravljanje s sedimentom. Kot odgovor na zgoraj omenjene potrebe so pogodbenice k OSSB, na iniciativo UNESCO Beneške pisarne, skupaj z UNESCO Mednarodno iniciativo za sediment (ISI), Evropsko mrežo za sediment (SedNet) in ISRBC, začele s projektom Razvoja praktičnih smernic upravljanja s sedimentom, s Savskim bazenom kot primerom. Glavni cilj projekta je razvoj in potrditev praktičnih smernic za izdelavo Načrta trajnostnega upravljanja s sedimentom na nivoju porečja.
V oktobru 2012 je potekal praktični tečaj, na katerem so vrhunski strokovnjaki iz Evrope in Združenih držav Amerike predavali o teoretičnih osnovah o ravnotežju sedimenta v rečnem sistemu, monitoringu sedimenta in oceni količine in kvalitete sedimenta.
Na osnovi tečaja je bil izdelan prvi osnutek Smernic za trajnostno upravljanje s sedimentom, hkrati pa se je začel projekt Ocena ravnotežja sedimenta v reki Savi- BALSES. V tem kontekstu je glavni namen projekta BALSES praktična uporaba osnutka Smernic v Savskem bazenu. V projektu sodeluje skupina ključnih strokovnjakov, ki bodo analizirali ravnotežje sedimenta v reki Savi z upoštevanjem dotoka iz pritokov. S tem bodo postavili osnovo za trajnostno prekomejno upravljanje voda in sedimenta. Na osnovi obstoječih podatkov bo skupina izdelala oceno ravnotežja sedimenta v reki Savi oz. na nivoju celotnega porečja. Prav tako bodo analizirali podatke o sedimentu na letnem nivoju, predpostavili sezonska nihanja in identificirali vpliv poplav na transport sedimenta v reki. Na osnovi prepoznaih pomankljivosti in nejasnosti bo predlagala učinkovit sistem monitoringa in priporočila skupne ukrepe za izboljšanje. Projekt Balses se je začel v maju 2013 in bo potekal predvidoma do decembra 2013.