O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Protokol o poplavama stupio je na snagu

27.11.2015.
Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, kao ključan dokument za jačanje suradnje između država u slivu u području zaštite od poplava, stupio je na snagu 27. studenog 2015.

Cilj Protokola o zaštiti od poplava je reguliranje pitanja održive obrane od poplava u slivu rijeke Save,   kako bi se spriječila ili ograničila opasnosti te smanjile ili otklonile štetne posljedica poplava. Protokol naglašava važnost koordiniranih mjera, radova i aktivnosti za smanjenje rizika od poplava u cijelom riječnom slivu, kao i provedbu tih aktivnosti u skladu s principom "nenanošenja štete". Stoga, kako bi se pridonijelo smanjenju štetnih posljedica poplava, posebno za život i zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarsku djelatnost i infrastrukturu, stranke su se sporazumjele o suradnji u provedbi gore navedenih aktivnosti. Protokol predstavlja snažan pravni temelj za provedbu svih aktivnosti koje dogovore savske države, kroz njihovu zajedničku platformu – Savsku komisiju.
Plan obilježavanja