O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Istorijat

12.12.2008.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija formirana na osnovu Okvirnog porazuma o slivu rijeke Save, koji su potpisale pribrežne zemlje (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Državna zajednica Srbije i Crne Gore) u Kranjskoj Gori 03. decembra 2002.godine, nakon uspješno okončanih pregovora vođenih pod pokroviteljstvom Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Evropu.

Sporazum je stupio na snagu 29. decembra 2004. godine, 30 dana nakon što je depozitar Sporazuma, Republika Slovenija, obavjestila zemlje potpisnice o prispijeću i posljednje obavjesti o sprovedenoj ratifikaciji zemalja potpisnica. Na osnovu toga, u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitk, od 27. do 29. juna 2005. godine održana je konstitutivna sjednica Savske Komisije na kojoj je za predsjedavajućeg određen gospodin Kemal Karkin iz Bosne i Hercegovine a za zamjenika gospodin Branko Bačić iz R.Hrvatske.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save osnovana je radi implementacije Okvirnog sporazuma te zbog realizacije zajednički dogovorenih ciljeva:
  1. uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritokama;
  2. uspostavljanja održivog upravljanja vodama;
  3. preduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje od opasnosti, kao i uklanjanje štetnih posljedica nastalih zbog poplava, leda, suša i nesreća koje uključuju materije opasne za vode.
Sporazumom su definisana i opšta načela postupanja strana koje će sarađivati na osnovu suverene ravnopravnosti, teritorijalnog integriteta, zajedničke dobrobiti i dobre volje poštujući uzajamno nacionalne zakone, institucije i organizacije te djelujući u skladu sa Evropskom direktivom 2000/607EC Parlamenta i Vijeća EU od 23. oktobra 2000.godine (Okvirna direktiva EU o vodama).

Sporazumom je predviđena saradnja i razmjena podataka između strana vezano za vodni režim rijeke Save, režim plovidbe, propise, organizacione strukture te za administrativnu i tehničku praksu. Predviđa se, i neophodna je saradnja sa međunarodnim organizacijama (Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav – ICPDR, Dunavskom komisijom, Ekonomskom komisijom za Evropu Ujedinjenih Nacija UN/ECE, i institucijama Evropske Unije). U djelovanju strana će se primjenjivati princip razumnog i pravednog korištenja i podjele vodnih resursa sliva rijeke Save. Sporazumno će se regulisati sva pitanja osprovođenju mjera u cilju obezbjeđenja jedinstva vodnog režima te otklanjanja ili smanjenja prekograničnih uticaja na vode drugih strana, čiji uzrok može biti obavljanje privredne ili druge djelatnosti.

Plovidba rijekom Savom, identično kako je regulisana za rijeku Dunav Konvencijom o režimu plovidbe, slobodna je za trgovačka plovila svih država. Trgovačka plovila će imati pravo slobodnog ulaza u luke na plovnom putu rijeke Save od Siska do ušća u Dunav kao i na svim plovnim dijelovima pritoka rijeke Save radi utovara, istovara, opskrbe i drugih sličnih radnji uz uslov poštovanja nacionalnih propisa strane na čijem teritoriju se nalazi luka. Strane će preduzimati mjere za održavanje plovnih puteva na svom teritoriju u plovnom stanju kao i preduzimati mjere radi poboljšanja uslova plovidbe, te neće sprječavati, ili stvarati, prepreke za plovidbu.

Strane će izraditi zajedničke planove upravljanja vodnim resursima na prijedlog Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija je međunarodna organizacija koja ima međunarodnu pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija, a u svrhu realizacije Okvirnog sporazuma. Savsku komisiju sačinjavaju predstavnici strana koje su imenovale države, to jest člana i zamjenika člana. U skladu sa Statutom Savska komisija sastaje se najmanje jednom godišnje.

Funkcije Savske komisije su:
  1. donošenje odluka sa ciljem osiguranja bezbjednosti plovidbe, odluka o uslovima finansiranja izgradnje plovnih puteva i njihovog održavanja, odluka o svom radu, budžetu i postupcima;
  2. davanje preporuka o svim drugim pitanjima vezano za implementaciju Okvirnog sporazuma.
Savska komisija će se finansirati sredstvima redovne godišnje kontribucije strana i sredstvima iz drugih izvora.

Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Nova Ves 11.

Savska Komisija osniva Sekretarijat kojim upravlja sekretar koji ima tri zamjenika, službenike i pomoćno osoblje. Sekretarijat obavlja administrativne i izvršne poslove Savske komisije. Savska komisija jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu stranama. Sekretarijat je počeo sa radom 09.januara 2006.godine a za Sekretara je izabran prof.dr Dejan Komatina dipl.ing.građ.

Dugoročna korist koja će proisteći iz rada Savske komisije i primjene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kao i činjenice da je rijeka Sava dio Dunavskog sliva, će biti uspostavljanje međunarodnog pravnog režima primjenom instrumenata međunarodnog vodnog prava, međunarodnog prava o plovidbi, međunarodnog prava o zaštiti životne sredine, kao i propisi Evropske Unije koji se primjenjuju na vodne resurse rijeke Dunav i na odgovarajući način će se implementirati i na područje sliva rijeke Save.
Plan obilježavanja