О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Историјат

12.12.2008.
Међународна комисија за слив ријеке Саве–Савска комисија формирана на основу Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, који су потписале прибрежне земље (Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина и Државна заједница Србије и Црне Горе) у Крањској Гори 03.децембра 2002.године, након успјешно окончаних преговора вођених под покровитељством Пакта о стабилности за југоисточну Европу.

Споразум је ступио на снагу 29. децембра 2004. године, 30 дана након што је депозитар Споразума, Република Словенија, обавјестила земље потписнице о приспијећу и посљедње обавјести о спроведеној ратификацији земаља потписница. На основу тога, у Загребу, у просторијама Министарства мора, туризма, промета и развитка од 27. до 29. јуна 2005. године, одржана је конститутивна сједница Савске комисије на којој је за предсједавајућег на мандат од 3 године одређен господин Кемал Каркин из Босне и Херцеговине, а за замјеника предсједавајућег господин Бранко Бачић из Р. Хрватске.

Међународна комисија основана је ради имплементације Оквирног споразума те због реализације заједнички договорених циљева:
  1. успостављања међународног режима пловидбе ријеком Савом и њеним пловним притокама;
  2. успостављања одрживог управљања водама;
  3. предузимање мјера за спрјечавање или ограничавање од опасности, као и уклањање штетних посљедица насталих због поплава, леда, суша и несрећа које укључују материје опасне за воде.
Споразумом су дефинисана и општа начела поступања страна које ће сарађивати на основу суверене равноправности, територијалног интегритета, заједничке добробити и добре воље поштујући узајамно националне законе, институције и организације те дјелујућу у складу са Европском директивом 2000/607EC Парламента и Савјета ЕУ од 23. октобра 2000.године (Оквирна директива ЕУ о водама).

Споразумом је предвиђена сарадња и размјена података између страна везано за водни режим ријеке Саве, режим пловидбе, прописе, организационе структуре te за административну и техничку праксу. Предвиђа се, и неопходна је сарадња са међународним организацијама (Међународном комисијом за заштиту ријеке Дунав – ICPDR, Дунавском комисијом, Економском комисијом за Европу Уједињених Нација UN/ECE, и институцијама Европске Уније). У дјеловању страна ће се примјењивати принцип разумног и праведног коришћења и подјеле водних ресурса слива ријеке Саве. Споразумно ће се регулисати сва питања о спровођењу мјера у циљу обезбјеђења јединства водног режима те отклањања или смањења прекограничних утицаја на воде других страна, чији узрок може бити обављање привредне или друге дјелатности.


Пловидба ријеком Савом, идентично како је регулисана за ријеку Дунав Конвенцијом о режиму пловидбе, слободна је за трговачка пловила свих држава. Трговачка пловила ће имати право слободног улаза у луке на пловном путу ријеке Саве од Сиска до ушћа у Дунав као и на свим пловним дијеловима притока ријеке Саве ради утовара, истовара, опскрбе и других сличних радњи уз услов поштовања националних прописа стране на чијем територију се налази лука. Стране ће предузимати мјере за одржавање пловних путева на свом територију у пловном стању као и предузимати мјере ради побољшања услова пловидбе, те неће спрјечавати, или стварати, препреке за пловидбу.

Стране ће израдити заједничке планове управљања водним ресурсима на приједлог Међународне kомисије за слив ријеке Саве.

Међународна комисија за слив ријеке Саве – Савска комисија је међународна организација која има међународну правну способност потребну за обављање својих функција, а у сврху реализације Оквирног споразума. Савску комисију сачињавају представници страна које су именовале државе, то јест члана и замјеника члана. У складу са Статутом Савска комисија састаје се најмање једном годишње.

Функције Савске комисије су:
  1. доношење одлука са циљем осигурања безбједности пловидбе, одлука о условима финансирања изградње пловних путева и њиховог одржавања, одлука о свом раду, буџету и поступцима;
  2. давање препорука о свим другим питањима везано за имплементацију Оквирног споразума.
Савска комисија ће се финансирати средствима редовне годишње контрибуције страна и средствима из других извора.

Сједиште Савске комисије је у Загребу, Нова Вес 11.

Савска комисија оснива Секретаријат којим управља секретар који има три замјеника, службенике и помоћно особље. Секретаријат обавља административне и извршне послове Савске комисије. Савска комисија једном годишње подноси извјештај о свом раду странама. Секретаријат је почео са радом 09.јануара 2006. године а за Секретара је изабран проф.др Дејан Коматина дипл.инг.грађ.

Дугорочна корист која ће проистећи из рада Савске комисије и примјене Оквирног споразума о сливу ријеке Саве као и чињенице да је ријека Сава дио Дунавског слива, ће бити успостављање међународног правног режима примјеном инструмената међународног водног права, међународног права о пловидби, међународног права о заштити животне средине, као и прописи Европске Уније који се примјењују на водне ресурсе ријеке Дунав и на одговарајући начин ће се имплементирати и на подручје слива ријеке Саве.
Календар
forwardbackфебруар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29
План обиљежавања