О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Историјат

12.12.2008.
Међународна комисија за слив реке Саве–Савска комисија формирана на основу Оквирног споразума о сливу реке Саве, који су потписале прибрежне земље (Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина и Државна заједница Србије и Црне Горе) у Крањској Гори 03. децембра 2002. године, након успешно окончаних преговора вођених под покровитељством Пакта о стабилности за југоисточну Европу.

Споразум је ступио на снагу 29. децембра 2004. године, 30 дана након што је депозитар Споразума, Република Словенија, обавестила земље потписнице о приспећу и последњег обавештења о спроведеној ратификацији земаља потписница. На основу тога, у Загребу, у просторијама Министарства мора, туризма, промета и развитка од 27. до 29. јуна 2005. године, одржана је конститутивна седница Савске комисије на којој је за председавајућег на мандат од 3 године одређен господин Кемал Каркин из Босне и Херцеговине, а за заменика председавајућег господин Бранко Бачић из Р. Хрватске.

Међународна комисија основана је ради имплементације Оквирног споразума, те због реализације заједнички договорених циљева:
  1. успостављања међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама;
  2. успостављања одрживог управљања водама;
  3. предузимање мера за спречавање или ограничавање од опасности, као и уклањање штетних посљедица насталих због поплава, леда, суша и несрећа које укључују материје опасне за воде.
Споразумом су дефинисана и општа начела поступања страна које ће сарађивати на основу суверене равноправности, територијалног интегритета, заједничке добробити и добре воље поштујући узајамно националне законе, институције и организације те делујућу у складу са Европском директивом 2000/607EC Парламента и Савета ЕУ од 23. октобра 2000.године (Оквирна директива ЕУ о водама).

Споразумом је предвиђена сарадња и размена података између страна у вези са водним режимом реке Саве, режимом пловидбе, прописа, организационе структуре, тe административном и техничком праксом. Предвиђа се, и неопходна је сарадња са међународним организацијама (Међународном комисијом за заштиту реке Дунав – ICPDR, Дунавском комисијом, Економском комисијом за Европу Уједињених Нација UN/ECE, и институцијама Европске Уније). У деловању страна ће се примењивати принцип разумног и праведног коришћења и поделе водних ресурса слива реке Саве. Споразумно ће се регулисати сва питања о спровођењу мера у циљу обезбеђења јединства водног режима, те отклањања или смањења прекограничних утицаја на воде других страна, чији узрок може бити обављање привредне или друге делатности.

Пловидба реком Савом, идентично како је регулисана за реку Дунав Конвенцијом о режиму пловидбе, слободна је за трговачка пловила свих држава. Трговачка пловила ће имати право слободног улаза у луке на пловном путу реке Саве од Сиска до ушћа у Дунав као и на свим пловним деловима притока реке Саве ради утовара, истовара, снабдевања и других сличних радњи, уз услов поштовања националних прописа стране на чијој територији се налази лука. Стране ће предузимати мере за одржавање пловних путева на свој територији у пловном стању, као и предузимати мере ради побољшања услова пловидбе, те неће спречавати или стварати, препреке за пловидбу.

Стране ће израдити заједничке планове управљања водним ресурсима на предлог Међународне комисије за слив реке Саве.

Међународна комисија за слив реке Саве – Савска комисија је међународна организација која има међународну правну способност потребну за обављање својих функција, а у сврху реализације Оквирног споразума. Савску комисију сачињавају представници страна које су именовале државе, тј. члан и заменик члана. У складу са Статутом Савска комисија састаје се најмање једном годишње.

Функције Савске комисије су:
  1. доношење одлука са циљем осигурања безбедности пловидбе, одлука о условима финансирања изградње пловних путева и њиховог одржавања, одлука о свом раду, буџету и поступцима;
  2. давање препорука о свим другим питањима у вези са имплементацијом Оквирног споразума.
  3. Савска комисија ће се финансирати средствима редовне годишње контрибуције страна и средствима из других извора.
Седиште Савске комисије је у Загребу, Нова Вес 11.

Савска комисија оснива Секретаријат којим управља секретар који има три заменика, службенике и помоћно особље. Секретаријат обавља административне и извршне послове Савске комисије. Савска комисија једном годишње подноси извештај о свом раду странама.

Секретаријат је почео са радом 09. јануара 2006. године, а за Секретара је изабран проф.др. Дејан Коматина дипл.инг.грађ..

Дугорочна корист која ће проистећи из рада Савске комисије и примене Оквирног споразума о сливу реке Саве, као и чињенице да је река Сава део Дунавског слива ће бити успостављање међународног правног режима, применом инструмената међународног водног права, међународног права о пловидби, међународног права о заштити животне средине, као и прописа Европске Уније који се примењују на водне ресурсе реке Дунав и на одговарајући начин ће се имплементирати и на подручје слива реке Саве.
Календар
forwardbackфебруар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29
План обележавања