Управљање наносом

Нанос као интегрални и динамички део речног система има значајну улогу у хидролошком, геоморфолошком и еколошком функционисању речног слива. Уважавајући значај јачања прекограничне сарадње како би се обезбедило одрживо управљање наносом у сливу реке Саве, спровођењем заједничких и координисаних активности на свим одговарајућим нивоима, Стране Оквирног споразума о сливу реке Саве ратификовале су Протокол о управљању наносом, који је ступио на снагу 2017. године. 


Током претходних година, Међународна комисија за слив реке Саве покренула је у сарадњи са различитим међународним организацијама УНЕСКО Канцеларијом у Венецији, Европском мрежом за нанос, Међувладиним хидролошким програмом (УНЕСКО-ИХП) и Међународном иницијативом за нанос, пројекте који промовишу одрживо управљање наносом са циљем да се дефинишу решења и начини управљања  које је потребно успоставити на целом сливу реке Саве. 
 
2013. Израда нацрта Смерница о одрживом управљању наносом – Део I који као стратешки документ, пружа стручни допринос уједначеном приступу одрживом управљању наносом и одређује обим рада/пројектни задатак за припрему Плана управљања наносом. 
2013. Процена биланса наноса реке Саве са циљем да се развије и потврди практично упутство у циљу реализације одрживог плана управљања наносом на нивоу речног слива. 
2015. Предлогом успоставе система мониторинга наноса за слив реке Саве утврђују се стратешки и специфични циљеви система праћења наноса и размене података, сагледавају постојећи подаци о мониторингу наноса и технички међународни стандарди и технологије мониторинга и процене и њихова примена у сливу реке Саве и успоставља онлајн база података о наносу узимајући у обзир иницијалне функције Геопортала-СаваГИС-а успостављеног од стране Савске Комисије. 
2017. Израда Програма за развој Плана управљања наносом у складу са Протоколом о управљању наносом. 
2021. Развој Оквира за израду плана управљања наносом