Хидраулички модел

Хидраулички модел реке Саве - Сава HEC-RAS развијен је за део реке Саве од границе између Словеније и Хрватске до Београда , као и за низводне деонице главних притока реке Саве. Сава HEC-RAS је обједињен са Сава HEC-HMS моделом чије излазне локације одговарају (бочним) улазним тачкама HEC-RAS модела.
 

Геометрија модела инундационих зона је успостављена према подацима дигиталних модела терена високе резолуције базираних на LiDAR снимцима светлосне детекције и класификације (оптички или ласерски радар) из 2017. 

За трансфер протока са модела главног тока реке Саве у ретензије уз реку Саву коришћене су бочне структуре унутар Сава HEC-RAS-а. Ове бочне области представљају акумулационе зоне и обично представљају области иза главних насипа реке Саве, ретензије или зоне низводних делова притока. Aкумулационе зоне коришћене су као ефикасан и примерен приступ у циљу раздвајања процеса усмеравања тока у моделу реке Саве, тако да иде преко и/или кроз бочне структуре до суседних подручја широм целог обухвата модела реке Саве. У подручјима где су детаљнији приступи били неопходни, коришћена је метода са 2D подручјима за представљање ових бочних подручја.


Поред развоја HEC-RAS модела нестационарног течења, за реку Саву су такође развијене посебне анализе дводимензионалног течења и могућности пробоја насипа, које су доступне у моделу.