Учешће јавности

Резиме учешћа јавности у припреми 2. Сава РБМП-а

Резиме учешћа јавности у припреми 1. Сава РБМП-а
 
Учешће јавности је један од основних принципа одрживог управљања водама, као што је дефинисано ЕУ Оквирном директивом о водама и Оквирним споразумом о сливу реке Саве (ФАСРБ)Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) у оквиру планова управљања сливом реке Саве (Сава РБМП-и) обезбеђује и подстиче и олакшава активно учешће јавности  и свих релевантних заинтересованих страна, креирањем механизма за обезбеђивање учешћа јавности у току израде Сава РБМП-ова, праћења имплементације Сава РБМП-ова са Програмом мера и њихове ревизије и ажурирања. 

Активности учешћа јавности у припреми Саве РБМП-а могу да се поделе у три главне категорије: 
 
Информације о развоју Сава РБМП-а, јавно су доступне током периода израде, на званичној интернет страници Савске Комисије. 
Припрема и презентација публикација које садрже информације о изради Сава РБМП-ова, као што је званични билтен Савске Комисије – Савски Весник, периодична публикација која се редовно дистрибуира заинтересованим странама директно и доступна је путем званичне интернет странице Савске комисије. 
Представљање развоја Сава РБМП-ова на састанцима заинтересованих страна у Странама ФАСРБ-а и у Црној Гори, у организацији Савске комисије или других организација/институција. 
Састанци стручњака који раде на изради Сава РБМП-а са представницима националних институција, истраживачких организација, националних и међународних невладиних организација са циљем прикупљања информација и података, вођење дискусија о питањима везаним за управљање водама у сливу Саве које дају су драгоцен допринос у изради Сава РБМП-ова као и консултативне радионице на прекограничном нивоу.
Свеукупни процес израде Сава РБМП-а води Стална стручна група за управљање речним сливом (ПЕГ РБМ) Савске Комисије. 
Одређена питања која се тичу Сава РБМП-а   предмет су дискусија у оквиру ad-hoc и других стручних група, у складу са њиховом надлежношћу. Главне заинтересоване стране или групе заинтересованих страна имају прилику да активно учествују у процесу припреме Сава РБМП-а, као и у свим другим активностима Савске комисије, стицањем статуса посматрача. Mогућност да активно учествују на састанцима Савске комисије и ПЕГ РБМ добро користе организације које већ имају статус посматрача, што се током процеса сматра изузетно корисним доприносом.