Анализа речног слива

2. анализа слива реке Саве

1. анализа слива реке Саве

Први значајни корак процеса израде Сава РБМП-а је припрема и објава Извештаја анализе слива реке Саве (2009.) који садржи свеобухватну анализу слива реке Саве, карактеризацију прекограничних површинских и подземних водних тела, идентификацију значајних антропогених притисака и дефинише ниво детаљности за разраду значајних питања за управљање водама у сливу реке Саве. 

Узимајући у обзир да ЕУ Оквирна директива о водама захтева ревизију карактеристика водних подручја, утицаја људских активности на водне ресурсе и економске анализе коришћења вода у шестогодишњим циклусима, други циклус планирања управљања сливом реке Саве почео је развојем 2. Анализе слива реке Саве.