Plan prilagođavanja voda na klimatske promjene za sliv rijeke Save - WATCAP

Početak/Kraj: 3. marta 2012. - 1. augusta 2015.

Finansirano od: Svjetska banka

Glavna postignuća
  • WATCAP izvještaj, zajedno sa aneksima - Smjernice o klimatskoj adaptaciji različitih podsektora voda (plovidba, hidroenergetika, poljoprivreda, zaštita od poplava, ekonomska procjena uticaja klimatskih promjena)
  • hidrološki model sliva rijeke Save
    • obuka stručnjaka iz nacionalnih institucija o korištenju hidrološkog modela
  • konsultacije sa zainteresovanim stranama o nacrtu ishoda projekta uključujući radionicu za zainteresovane strane.

Documents in attachment

Skraćeni sažetak
Glavni izvještaj