Područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save

Vrlo važna prednost Sava FRMP-a bila je identifikacija područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save (AMI) u skladu s Protokolom. AMI obuhvataju ukupno 251 poplavno područje, odnosno 46 u Bosni i Hercegovini, 129 u Hrvatskoj, 27 u Srbiji, 64 poplavna područja u Sloveniji i 5 u Crnoj Gori koja su identificirana u sklopu pripreme za Sava FRMP. Ta su područja daljnjom analizom grupisana u 21 AMI područje.

Ukupna površina AMI područja je 5.659 km2, što je 5,8% ukupne površine sliva rijeke Save i područje za život 1,4 miliona ljudi. AMI područja predstavljaju osnovne elemente za analizu u Sava FRMP-u i okvir za identifikaciju nestrukturnih i nacionalnih strukturnih mjera koje mogu doprinijeti postizanju ciljeva upravljanja rizicima od poplava od zajedničkog interesa u slivu.