Хидраулички модел

Хидраулички модел ријеке Саве - Сава HEC-RAS развијен је за дио ријеке Саве од границе између Словеније и Хрватске до Београда , као и за низводне дионице главних притока ријеке Саве. Сава HEC-RAS је обједињен са Сава HEC-HMS моделом чије излазне локације одговарају (бочним) улазним тачкама HEC-RAS модела.
 

Геометрија модела инундационих зона је успостављена према подацима дигиталних модела терена високе резолуције базираних на LiDAR снимцима свјетлосне детекције и класификације (оптички или ласерски радар) из 2017. 

За трансфер протока са модела главног тока ријеке Саве у ретензије уз ијеку Саву коришћене су бочне структуре унутар Сава HEC-RAS-а. Ове бочне области представљају акумулационе зоне и обично представљају области иза главних насипа ријеке Саве, ретензије или зоне низводних дијелова притока. Aкумулационе зоне коришћене су као ефикасан и примјерен приступ у циљу раздвајања процеса усмјеравања тока у моделу ријеке Саве, тако да иде преко и/или кроз бочне структуре до сусједних подручја широм цијелог обухвата модела ријеке Саве. У подручјима гдје су детаљнији приступи били неопходни, коришћена је метода са 2D подручјима за представљање ових бочних подручја.


Поред развоја HEC-RAS модела нестационарног течења, за ријеку Саву су такође развијене посебне анализе дводимензионалног течења и могућности пробоја насипа, које су доступне у моделу.