Upravljanje s sedimentom

Sediment kot sestavni in dinamičen del rečnih sistemov ima pomembno vlogo pri hidrološkem, geomorfološkem in ekološkem delovanju porečja. Ob priznavanju pomena krepitve čezmejnega sodelovanja za zagotovitev trajnostnega ravnanja s sedimenti v Savskem bazenu, z izvajanjem skupnih dejavnosti na ravni celotnega porečja in usklajenim delovanjem na vseh ustreznih ravneh, so pogodbenice ratificirale Protokol o ravnanju s sedimentom, ki je začel veljati leta 2017.


V večletnem obdobju je Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju z različnimi mednarodnimi organizacijami, UNESCO-vim uradom v Benetkah, Evropsko mrežo sedimentov, Medvladnim hidrološkim programom (UNESCO-IHP) in Mednarodno pobudo za sedimente začela izvajati projekte za spodbujanje trajnostnega ravnanja s sedimenti, z namenom opredelitve rešitev, ki uravnovešajo družbeno-gospodarske in okoljske vrednote, in jih je potrebno uvesti v celotnem Savskem bazenu.
 
2013 Priprava Smernic o trajnostnem ravnanju s sedimenti - I. del, ki kot strateški dokument daje strokovni prispevek k enotnemu pristopu k trajnostnemu ravnanju s sedimenti in določa obseg dela/pooblastil za pripravo Načrta upravljanja s sedimentom.
2013 Ocena bilance sedimentov reke Save z namenom razvoja in potrditve praktičnih smernic za dosego trajnostnega Načrta upravljanja s sedimentomna ravni porečja.
2015 Predlog vzpostavitve Sistema za monitoring sedimenta za Savski bazen določa strateške cilje in specifične cilje sistema spremljanja sedimentov in izmenjave podatkov, obravnava obstoječe podatke o spremljanju sedimentov ter tehnične mednarodne standarde in tehnike spremljanja ter ocenjevanja in njihovo uporabo v Savskem bazenu. Vzpostavlja tudi brezplačno spletno zbirko podatkov o sedimentih, ob upoštevanju začetnih funkcionalnosti Sava Geoportala, ki ga je uvedla Savska komisija.
2017 Priprava osnutka Programa za pripravo Načrta upravljanja s sedimentom, v skladu s Protokolom o ravnanju s sedimenti.
2021 Razvoj predloge Načrta upravljanja s sedimentom