Razvoj turizma

U skladu s interesom država Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) iskazanom na 2. sastanku Stranaka, 2009. godine, Međunarodna komsija za sliv rijeke Save (Savska komsija) koordinira razvoj održivog riječnog turizma u slivu rijeke Save. Glavni rezultati u svezi razvoja nautičkog, pustolovnog i eko-turizma, kao i kulturnog i društveno osviještenog turizma predstavljeni su kroz 1. Nautičko-turistički vodič za Savu i Prekogranične smjernice za ekoturizam u slivu rijeke Save.  

U cilju promocije rekreativnog turizma, razvoja biciklističkih staza, života u netaknutim prirodnim područjima, tradicionalnih zajednica kao i prirodne i kulturne baštine, Savska komisija inicirala je daljnju suradnju država Stranaka na ovom području, što je rezultiralo Zajedničkom izjavom o regionalnoj suradnji za razvoj održivog turizma u slivu rijeke Save, potpisanom 15. lipnja 2017. godine u Bledu (Slovenija). Zajednička izjava predstavlja okvir za prekograničnu suradnju kao doprinos UN-ovoj Agendi 2030 za održivi razvoj i jačanje prekogranične suradnje u pravcu održivog razvoja regije.