Upravljanje vodama

Vodni resursi, kao izvor života, stanište za mnoge važne, o vodi ovisne ekosustave, kao i osnovni preduvjet za društveno-ekonomski razvoj, zahtijevaju integralni pristup, predano upravljanje, pažljivu zaštitu i savjesno korištenje. 
Aktivnosti Međunarodne komsije za sliv rijeke Save koje se odnose na integralno upravljanje vodama usredotočene su na: 
  • upravljanje riječnim slivom, 
  • upravljanje sedimentom, 
  • upravljanje poplavama, 
  • sprečavanje i kontrolu akcidenata, 
  • uspostavljanje sustava za prognozu i upozoravanje na poplave. 
Značajna dostignuća u implementaciji Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save u području upravljanja vodama su: 
  • razvoj i usvajanje Plana upravljanja slivom rijeke Save (2014.) 
  • uspostavljanje Sustava za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save (2018.) 
  • izrada i usvajanje Plana upravljanja rizikom od poplava (2019.) 
  • ažuriranje Plana upravljanja slivom rijeke Save (2021.).