Друга фаза подршке владе САД савским земљама

Почетак/Крај: 1. децембар 2014. - 18. мај 2018.

Финансирано од: Влада САД-а

Главна постигнућа

  • Прикупљени хидролошки и метеоролошки подаци неопходни за калибрацију модела: подаци временске серије за период 2009-2014; подаци о 13 брана и акумулација; подаци о 7 устава; подаци о каналима и пумпним станицама
  • HEC-HMS хидролошки модел слива ријеке Саве развијен и достављен релевантним институцијама
    • одржана радионица о хидролошком моделирању, у Загребу 2.-3.3.2017.
  • HEC-RAS хидраулички модел ријеке Саве и њених главних притока развијен и достављен релевантним институцијама
    • нова ријечна геометрија добијена кроз прикупљање података на основи LiDAR технологије
    • одржана радионица о хидрауличком моделирању, у Загребу 15.-17.5.2018.
  • Набављена информатичка опрема неопходна за испоруку резултата претходно описаних активности, као и за функционисање Сава FFWS-а. IT опрема (хардвер и софтвер) испоручена је релевантним институцијама (укупно 19) у децембру 2017. године, док су сервери Сава FFWS-а успјешно инсталисани у пет Сава FFWS хостинг организација.

Documents in attachment

Сава HEC-HMS модел - Технички извjештај
Сава HEC-RAS модел - Технички извjештај