Пилот пројекат о климатским промјенама: Изградња везе између планирања управљања ризицима од поплава и процјене климатских промјена у сливу ријеке Саве

Почетак/Крај: 9. март 2011. - 31. децембар 2013.

Финансирано од: Иницијатива за животну средину и сигурност (ЕNVSEC, енг. Environment and Security Initiative) кроз УНЕЦЕ Конвенцију о водама.

Documents in attachment

Извјештај о проћени потребних података и информација за израду Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве
Нацрт програма за израду Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве
Извјештај о мјерама прилагодбе климатским промјенама за заштиту од поплава у сливу ријеке Саве
Извјештај о почетној проћени угрожености од поплава у сливу ријеке Саве
Извјештај о хидролошком моделирању за слив ријеке Саве
Извјештај о климатолошком моделирању за слив ријеке Саве
Извјештај о законодавству које се односи на планирање управљања ризиком од поплава и прилагодбу климатским промјенама (прекогранично и национално)
Извјештај о већ довршеним или текућим активностима и њиховим налазима у вези с планирањем управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве