Управљање водама

Водни ресурси, као извор живота, станиште за многе важне, од воде зависне екосистиме и основни предуслов за друштвено-економски развој, захтевају интегрални приступ, посвећено управљање, пажљиву заштиту и савесно коришћење. 
 
Активности Међународне комисије за слив реке Саве које се односе на интегрално управљање водама усредсређене су на: 

Значајна достигнућа у имплементацији Оквирног споразума о сливу реке Саве у области управљања водама су: