Планирање управљања сливом реке Саве

Израда заједничког или коoрдинисаног Плана управљања сливом реке Саве (Сава РБМП) коју прописује члан 12. Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) представља најважнији предуслов у постизању једног од циљева ФАСРБ-а – успостављања одрживог управљања водама у сливу реке Саве. У складу са одредбама ФАСРБ-а и захтевима Оквирне дорективе о водама (60/2000/ЕЦ), Међународна комисија за слив реке Саве координира развој Сава РБМП-а обрађујући питања од важности за управљање сливом, на основу доступних података, најбољих знања и информација из националних планова управљања речним сливовима, и/или стратешких и планских докумената за управљање водама обезбеђених од Страна, уз поштовање друштвено-економских и политичких разлика између земаља слива реке Саве и њиховог статуса у погледу чланства у ЕУ. 

Планови управљања сливом реке Саве управљања сливом реке Саве развијани су кроз израду анализе слива реке Саве, дефинисање значајних питања управљања водама и израду програма мера уз осигурање и охрабривање учешћа јавности. Учешће јавности у свим фазама припреме, има за циљ унапређење политичког оквира на нивоу слива ради превенције даљег погоршања и/или побољшања статуса свих вода и заштићених подручја путем размене знања, најбољих пракси и информација, као и јачањем сарадње у правцу дугорочног и одрживог коришћења водних ресурса.