План управљања ризицима од поплава


План управљањa ризиком од поплава за слив реке Саве (Сава ФРМП) израђен 2019. године у складу са захтевима Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, у највећој могућој мери је усклађен са захтевима ЕУ Директиве о поплавама, која представља правни основ за смањење и управљање ризицима од поплава на људско здравље, животну средину, културно наслеђе и економске активности.
Поштовањем различитог статуса земаља у сливу реке Саве, по питању чланства у ЕУ (Хрватска и Словенија су државе чланице ЕУ, док су Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија у различитим фазама процеса придруживања), израда Сава ФРМП наглашава значај међународне координације која се суочава са различитостима и изазовима везаним за обраду и процену националних података и информација. Сава ФРМП тежи успостављању заједничких циљева управљања ризиком од поплава у складу са принципима дугорочне одрживости, идентификовању неструктурних и структурних мера у областима од заједничког интереса у сливу реке Саве (АМИ) као и омогућењу конзистентног и координисаног приступа у управљању овим ризицима на нивоу читавог слива реке Саве. Механизми координације на нивоу слива реке Саве и начини сарадње у ванредним ситуацијама одбране од поплаве надлежних органа такође су анализирани, а предложене су и препоруке за побољшањa у Сава ФРМП.
Сава ФРМП је успоставио заједничке циљеве управљања ризиком од поплава у сливу реке Саве, и обезбедио конзистентан и координисан приступ управљању ризиком од поплава. Циљеви управљања ризиком од поплава од заједничког интереса у сливу реке Саве, дефинисани су у складу са Планом управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав (2015):
- Избегавање нових ризика од поплава
- Смањење постојећих ризика од поплава (током и после поплава)
- Јачање отпорности
- Јачање свести о ризику од поплава
- Примена принципа солидарности.

Заједничко разумевање циљева управљања ризиком од поплава на нивоу слива реке Саве, са циљем смањења могућих негативних последица поплава на људски живот и здравље, имовину и економске активности, животну средину и културно-историјско наслеђе и идентификација заједничких добробити за све земље у сливу реке Саве представљали су основу за Преглед мера.
У оквиру Сава ФРМП-а, идентификовано је 38 структурних мера у областима од заједничког интереса за заштиту од поплава у сливу реке Саве (АМИ) укупне вредности од преко 250 милиона евра. Структурне мере одређене су на основу националних планова за управљање ризиком од поплава у Хрватској и Словенији, као и на основу планских и и стратешких докумената у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Националне мере представљене у Сава ФРМП-у доприносе превенцији потенцијалног дуплицирања активности са циљем смањења ризика од поплава и умањења последица поплава на нивоу слива.
Идентификоване су 42 неструктурне мере које се углавном односе на целокупне АМИ-је или на цели слив реке Саве. Посебан значај приликом идентификације неструктураних мера дат је прикупљању података, изради студија и других активности усмерених на унапређење основа за планирање за следећи циклус планирања. План такође разматра однос предложених мера са Планом управљања сливом реке Саве.