План управљања сливом реке Саве

 
У складу са одредбама Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ)Стране су се сложиле да сарађују на развоју Плана управљања сливом реке Саве (Сава РБМП) и да осигурају координацију са адекватним активностима на нивоу слива реке Дунав. У Сава РБМП-у разрађена су важна питања управљања водама пратећи приступ који је успостављен на нивоу дунавског слива али са повећаним нивоом детаљности.  
 

У Сава РБМП-овима, питања управљања водама се разматрају на водним телима површинских и подземних вода која су од значаја за управљање сливом реке Саве, у складу са критеријумима: 

  • водна тела на реци Сави и њеним притокама са величином слива >1000 km² и на рекама са величином слива <1000 km² а које су од значаја за управљање сливом (Сотла/Сутла, Лашва и Тиња); 
  • прекогранична и национална водна тела подземних вода, значајна због своје величине (површина >1000 km²), или она површине <1000 km², значајна према различитим другим критеријумима, као што су нпр. друштвено-економски значај, видови коришћења, притисци, и/или интеракција са акватичним екосистемом 


После усвајања Сава РБМП-а на 5. састанку Страна (Загреб, 2.12.2014.), активности на изради другог плана управљања сливом реке Саве започете су током 2016. године. 


Припрема Сава РБМП-а има за циљ повезивање управљања речним сливом са интегрисаним и одрживим друштвено економским развојем земаља. Ажурирање Сава РБМП-а пратећи нацрт и структуру Сава РБМП-а засновано је на подацима, знању и информацијама обезбеђеним кроз израду 2. извештаја анализе слива реке Саве (2. СРБА) и Привременог прегледа значајних питања управљања водама. Развој другог Сава РБМП-а спроводи се на стручном нивоу, кроз рад Сталне стручне групе за управљање речним сливом у сарадњи са Сталном стручном групом за ГИС уз координацију Секретаријата Савске комисије.

Стране Оквирног споразума одобриле су 2. План управљања сливом ријеке Саве (2. Сава РБМП) на свом 9. састанку Страна одржаном у Загребу (Република Хрватска) 9. децембра 2022. године.