План управљања ризицима од поплава


План управљањa ризиком од поплава за слив ријеке Саве (Сава ФРМП) израђен 2019. године у складу са захтијевима Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве, у највећој могућој мјери је усклађен са захтјевима ЕУ Директиве о поплавама, која представља правни основ за смањење и управљање ризицима од поплава на људско здравље, животну средину, културно насљеђе и економске активности.
Поштовањем различитог статуса земаља у сливу ријеке Саве, по питању чланства у ЕУ (Хрватска и Словенија су државе чланице ЕУ, док су Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија у различитим фазама процеса придруживања), израда Сава ФРМП наглашава значај међународне координације која се суочава са различитостима и изазовима везаним за обраду и процјену националних података и информација. Сава ФРМП тежи успостављању заједничких циљева управљања ризиком од поплава у складу са принципима дугорочне одрживости, идентификовању неструктурних и структурних мјера у областима од заједничког интереса у сливу ријеке Саве (АМИ) као и омогућењу конзистентног и координисаног приступа у управљању овим ризицима на нивоу читавог слива ријеке Саве. Механизми координације на нивоу слива ријеке Саве и начини сарадње у ванредним ситуацијама одбране од поплаве надлежних органа такође су анализирани, а предложене су и препоруке за побољшањa у Сава ФРМП.
Сава ФРМП је успоставио заједничке циљеве управљања ризиком од поплава у сливу ријеке Саве, и обезбједио конзистентан и координисан приступ управљању ризиком од поплава. Циљеви управљања ризиком од поплава од заједничког интереса у сливу ријеке Саве, дефинисани су у складу са Планом управљања ризиком од поплава за слив ријеке Дунав (2015):
- Избјегавање нових ризика од поплава
- Смањење постојећих ризика од поплава (током и послије поплава)
- Јачање отпорности
- Јачање свијести о ризику од поплава
- Примјена принципа солидарности.

Заједничко разумијевање циљева управљања ризиком од поплава на нивоу слива ријеке Саве, са циљем смањења могућих негативних посљедица поплава на људски живот и здравље, имовину и економске активности, животну средину и културно-историјско насљеђе и идентификација заједничких добробити за све земље у сливу ријеке Саве представљали су основу за Преглед мјера.
У оквиру Сава ФРМП-а, идентификовано је 38 структурних мјера у областима од заједничког интереса за заштиту од поплава у сливу ријеке Саве (АМИ) укупне вриједности од преко 250 милиона евра. Структурне мјере одређене су на основу националних планова за управљање ризиком од поплава у Хрватској и Словенији, као и на основу планских и и стратешких докумената у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Националне мјере представљене у Сава ФРМП-у доприносе превенцији потенцијалног дуплицирања активности са циљем смањења ризика од поплава и умањења посљедица поплава на нивоу слива.
Идентификоване су 42 неструктурне мјере које се углавном односе на цјелокупне АМИ-је или на цијели слив ријеке Саве. Посебан значај приликом идентификације неструктураних мјера дат је прикупљању података, изради студија и других активности усмјерених на унапређење основа за планирање за сљедећи циклус планирања. План такође разматра однос предложених мјера са Планом управљања сливом ријеке Саве.