Прелиминарна проћена ризика од поплава

 
Прелиминарна процјена ризика од поплава у сливу ријеке Саве (Сава ПФРА) припремљена је од стране Секретаријата и Сталне стручне групе за одбрану од поплава Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савске Комсије), и усвојена је на 35. сједници Савске комсије 01.07.2014. године. Заједнички извјештај о Сава ПФРА сажетак је информација о прелиминарној процјени ризика од поплава у Словенији, Хрватској, Србији и једном дијелу Босне и Херцеговине (Федерација Босне и Херцеговине), док су за друге дијелове (Република Српска и Брчко Дистрикт) и Црну Гору подаци о прелиминарној процјени ризика од поплава анализирани током израде Сава ФРМП-а. 
Земље су размијениле доступне податке и информације о областима у којима постоје потенцијални значајни ризици од поплава или постоји вјероватноћа њихове појаве. Подаци и информације размијењени су кроз заједничку платформу за размјену података - Сава ГИС Геопортал.
Кроз закључке који се односе на значајне поплаве из прошлости и потенцијалне будуће поплаве, као и преглед анализираних подручја са потенцијално високим ризиком од поплава (АПСФР) из националних докумената, значајна предност Првог циклуса планирања управљања ризицима од поплава је одређивање области од заједничког интереса у сливу ријеке Саве (АМИ).

Други циклус планирања управљања ризиком од поплава започет је ревизијом заједничког извјештаја о Савa ПФРА. Такође, АМИ-ји ће бити преиспитивани као и постојање објеката за одбрану од поплава који нису узете у обзир у Сава ПФРА.