Управљање ријечним сливом

Управљање сливом ријеке Саве, има за циљ међународно координисано планирање, и развој водних и са водом повезаних природних ресурса, како би се обезбједила вода одговарајућег квалитета и у потребној количини за све низводне и узводне кориснике, суочавајући се са различитим еколошким, економским и друштвеним околностима и сложеним питањима повезаним са управљењем водама.
 
    

     
 
У циклусима планирања управљања ријечним сливом, а како би се испунили захтјевни циљеви управљања сливом ријеке Саве, развијају се мјере базиране на карактеристикама слива, процјени антропогених притисaка на количину и квалитет површинских и подземних вода, попису заштићених подручја, мрежи за праћење статуса површинских и подземних вода, узимајући у обзир интегративне принципе као што су економска анализа коришћења вода и водних услуга, учествовање јавности у процесу планирања и истраживање међузависности управљања ријечним сливом и других секторских развоја.