Оквирни споразум о сливу реке Саве

Оквирни споразум о сливу реке Саве (ФАСРБ), први развојно оријентисан мултилатерални споразум закључен у региону у ХХI веку, Стране су потписале 3.12.2002. године у Крањској Гори у Словенији и ратификовле га 2004. године. ФАСРБ представља основу за прекограничну сарадњу влада, институција и појединаца ка одрживом развоју слива реке Саве. 

ФАСРБ дефинише три главна циља сарадње: 
  • успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, 
  • успостављање одрживог управљања водама, 
  • предузимање мера за спречавање или ограничавање опасности, и за смањење и уклањање негативних последица, укључујући и последице поплава, леда, суша и случајева испуштања по воду опасних материја. 

Основни принципи сарадње у сливу реке Саве предвиђени од стране ФАСРБ-а и договорени од стране свих Страна су суверена једнакост, територијални интегритет и постизање заједничке добробити, сарадња у „доброј вери“ уз међусобно поштовање националних законодавстава, институција и организација. 
 
За имплементацију ФАСРБ-а Стране су номиновале надлежне националне институције. За координацију имплементације ФАСРБ основана је Међународна комисија за слив реке Саве