Стране Оквирног споразума

  • Босна и Херцеговина 
  • Република Хрватска 
  • Република Србија 
  • Република Словенија.  

Стране које спроводе ФАСРБ непрекидно прате напредак имплементације кроз Састанке Страна ФАСРБ-а, у континуитету учвршћујући заједничке интересе у сарадњи између земаља у сливу реке Саве и унапређујући активну сарадњу на међународном нивоу. 
 
Фoтo: Осми састанак Страна – Сарајево, 24. октобар 2019. године 
Састанак Страна одржава се најмање једном у две године са циљем да се испрати рад и активности Савске комисије, донесу одлуке засноване на предлозима и препорукама Савске комисије, размотре и усвоје предлози нових протокола и амандмана на ФАСРБ и размотре и предузму сви додатни кораци који би могли да буду неопходни за испуњавање циљева ФАСРБ-а.