Стручне групе

Стална стручна група за спречавање и контролу акцидената (PEG APC)

Општи циљ: пружање помоћи, давање смерница и координација свих активности Међународне комисије за слив реке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) у области превенције и контроле акцидената и активности везаних за управљање ванредним утицајима на воду и акватичне еко системе.

Главни задаци
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Саве комисије; 
 • Одређивање статуса националних система за ванредне ситуације и процедура у области поплава, опасности од леда, суша и инцидената које узрокују опасне супстанце, у погледу акцидената и природних катастрофа у сливу реке Саве; 
 • Учествовање у развоју и имплементацији политика и стратегија за смањење ризика од ванредних утицаја на воде и акватичне екосистеме и унапређењу мера за превенцију, припрему и реаговање, укључујући мере обнове; 
 • Помоћ у унапређивању координисаног или заједничког система мера, активности, упозорења и узбуњивања у сливу реке Саве услед ванредних утицаја на воду и акватичне екосистеме, као што су изненадно и случајно загађење, пражњење вештачких акумулација и ретензија узрокованих њиховим пуцањем или неадекватним руковањем, поплаве, појаве леда, суше, несташице воде и сметње у пловидби; 
 • Координација одређивања високо ризичних активности и других потенцијалних ризика ванредног утицаја на воду и акватичне екосистеме са протоколима обавештавања о предложеним или постојећим активностима или било ком другом ризику; 
 • Размена информација о мерама за спречавање индустријских несрећа и ванредних утицаја на воду и акватичне екосистеме; 
 • Координација поступака разраде Плана за ванредне ситуације; 
 • Подршка у развоју заједничких планова за ванредне ситуације, ако је потребно;
 • Координација имплементације Система упозорења у ванредним ситуацијама у сливу реке Дунав; 
 • Развој процедура међусобне помоћи између Страна ФАСРБ-а; 
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повераних од стране Савске Комисије
Босна и Херцеговина:


 
Ајла Ризванбеговић-Ризвановић, чланица 
Александра Ковачевић, чланица 

Мухамед Губић, заменик члана
Јасмина Ашчић, заменик члана  
Небојша Стјепановић, заменик члана
Република Хрватска:

 
Маријана Губић Хорват, чланица 
Крешимир Малдини, заменик члана 
Ђурђица Бутина, заменица члана 
Република Србија:
 
Марта Михаиловић, чланица
Бранка Поповић, чланица
Наташа Радовановић, чланица
Јован Вигњевић, заменик члана
Драгана Босиљчић, национални експерт
Јелена Тесла, национални експерт
Република Словенија:
 
Јанез Полајнар, члан  
Андреј Голоб, заменик члана
 

Председавајући: Само Грошељ, Секретаријат Савске комисије