Стручне групе

Ad-hoc Стручна група за финансијска питања

Општи циљподршка активности Међународне комисије за слив реке Саве (Савска комисијја) финансијске природе које захтевају претходно усклађено стручно знање и активно ангажовање финансијских стручњака из Страна потписница Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ).

Главни задаци
  • Периодична ревизија интерних финансијских аката Савске комисије и по потреби подршка Секретаријату у изради измена и допуна усмерених на побољшање њиховог садржаја; 
  • Разматрање облика и структуре буџета Савске комисије и давање сугестија за његово побољшање, ако је потребно; 
  • Разматрање нацрта буџета Савске комисије за следећу годину који је припремио Секретаријат, као и давање препорука и сугестија; 
  • Помоћ у изради протокола, у смислу међусекторских питања која захтевају финансирање приликом имплементације протокола; 
  • Анализа могућности aнгажовања ресурса на међународном, регионалном и националном нивоу; 
  • Разматрање других финансијских питања која захтевају усклађен приступ у сливу реке Саве; 
  • Сарадња и подршкa, по потреби, раду других стручних група Савске Комисије; 
  • Обављање других задатака и дужности конкретно поверених од стране Савске комисије.
 
Босна и Херцеговина:


 
Дијана Топић, чланица 
Миладин Поњарац, члан 
Акиф Перезовић, члан 
Данијел Шолаја, заменик члана 
Република Хрватска: Андреја Нејак, чланица 
Република Србија:
 
Мирјана Милошевић, чланица
Душко Милошевић, члан
Република Словенија: Андреја Совдат, чланица 

Председавајућа: Александра Томишић, Секретаријат Савске комисије