Обнова и развој водног пута реке Саве

Међународни водни пут реке Саве и њених  пловних притока дефинисан је Протоколом о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, као што следи: за реку Саву од rkm 0 (Београд) до rkm 594 (Сисак), реку Колубару од rkm 0 до rkm 5, реку Дрину од rkm 0 до rkm 15, реку Босну од rkm 0 до rkm 5.00, реку Врбас од rkm 0 до rkm 3, реку Уну од 0 до rkm 15, као и Купу од rkm 0 до rkm 5. Водни пут реке Саве класификован је у складу са Одлукама 19/08, 14/12 и 5/17 о класификацији водног пута реке Саве. 
Деоница реке Саве  Дужина (km)  Класа водног пута
низводно (rkm)  узводно (rkm) 
0.0 Ушће Саве 81.0 Камичак 81.0 Va
81.0 Камичак 176.0 Рача 95.0 IV
176.0 Рача 196.0 Домускела 20.0 III
196.0 Домускела 313.7 Славонски Шамац / Шамац  117.7 IV
313.7 Славонски Шамац / Шамац  338.2 Опресавци / Рит канал 24.5 III
338.2 Опресавци / Рит канал 371.2 Славонски Брод / Брод 33.0 IV
371.2 Славонски Брод / Брод 594.0 Сисак 222.8 III
 
Пловни пут је означен за пловидбу према тренутним условима на водном путу, а систем обележивања је подложан изменама у складу са тим условима и регулационим (грађевинским) радовиам на пловном путу (тренутно стање система обележавања).
 
 
Због гео-политичких промена у региону деведесетих година, дошло је до потпуног прекида пловидбе и било каквог значајнијег одржавања пловног пута. Како би се поправило такво стање, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) предузела је широк спектар активности од којих је најважнија израда Претходне студије оправданости за обнову и развој пловног пута реке Саве и Студије оправданости и пројектне документације за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу реке Саве. 
Савска комисија и земље слива реке Саве настављају са предузимањем мера у настојању да се обнови и развије водни пут, унапређењем водног пута између Београда и Сисака бар до класе пловног пута IV и класе Vа на секторима на којима је то изводљиво. Проширење пловидбе узводно од Сиска планирано је за каснију фазу у скалду са развојем економских активности и транспорта.