Учешће заинтересованих страна

Учествовање јавности једно је од основних начела одрживог управљања водама према Оквирном споразуму о сливу реке Саве (ФАСРБ).
 

Члан 21. Оквирног споразума предвиђа „да ће методологија спровођења и праћења споразума укључивати благовремено пружање информација заинтересованим странама и широј јавности путем тела одговорних за спровођење Оквирног споразума”.
 

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија), усредсређена на сарадњу са заинтересованим странама значајним у прекограничном и сливном контексту, посвећена је обезбеђивању и снажном подстицању укључивања свих заинтересованих страна кроз размену информација, јавне консултације и активно учешће заинтересованих страна. Уз посматраче у Савској Комисији, специфични начини ангажовања заинтересованих страна су Савски парламент младих и Савски савет за воде

Дијаграми

Опис аутоматски генерисан са средњим поверењем