Развој туризма

У складу са интересом држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) исказаном на 2. састанку Страна, 2009. године, Међународна комсија за слив реке Саве (Савска комсија) координира развој одрживог речног туризма у сливу реке Саве. Главни резултати везани за развој наутичког, пустоловног и еко-туризма, као и културног и друштвено освештеног туризма представљени су кроз 1. Наутичко-туристички водич за Саву и Прекограничне смернице за екотуризам у сливу реке Саве.

У циљу промоције рекреативног туризма, развоја бициклистичких стаза, живота у нетакнутим природним подручјима, традиционалних заједница као и природног и културног наслеђа, Савска комисија иницирала је даљу сарадњу држава Страна у овој области, што је резултирало Заједничком изјавом о регионалној сарадњи за развој одрживог туризма у сливу реке Саве, потписаном 15. јуна 2017. године у Бледу (Словенија). Заједничка изјава представља оквир за прекограничну сарадњу као допринос УН-овој Агенди 2030 за одрживи развој и јачање прекограничне сарадње у правцу одрживог развоја региона.