Пилот пројекат о климатским променама: Изградња везе између планирања управљања ризицима од поплава и процене климатских промена у сливу реке Саве

Почетак/Крај: 9. март 2011. - 31. децембар 2013.

Финансирано од: Иницијатива за животну средину и сигурност (ЕНВСЕЦ, енг. Environment and Security Initiative) кроз УНЕЦЕ Конвенцију о водама.

Документи у прилогу

Извештај о процени потребних података и информација за израду Плана управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве
Нацрт програма за израду Плана управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве
Извештај о мерама прилагодбе климатским променама за заштиту од поплава у сливу реке Саве
Извештај о почетној процени угрожености од поплава у сливу реке Саве
Извештај о хидролошком моделирању за слив реке Саве
Извештај о климатолошком моделирању за слив реке Саве
Извештај о законодавству које се односи на планирање управљања ризиком од поплава и прилагодбу климатским променама (прекогранично и национално)
Извештај о већ довршеним или текућим активностима и њиховим налазима у вези с планирањем управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве