Нацрт 2. Сава РБМП-а

Други Сава РБМП има за циљ да, на нивоу слива, буде основа за интегрисано, технички, еколошки и економски засновано и одрживо управљање сливом, описујући тренутно стање у сливу и дефинишући мере које су планиране да се спроведу како би се испунили постављени циљеви.  

Други Сава РБМП садржи (1) ажуриране информације везане за опште карактеристике слива реке Саве, (2) процену значајних антропогених притисака на површинска и подземна водена тела, (3) приказује националне мреже за монитроинг површинских и подземних водних тела од интереса за планирање на нивоу слива, (4) даје прелиминарни попис области заштићених ЕУ и националним законодавствима, (5) свеобухватну процену еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских као и хемијског и квантитативног статуса подземних водних тела, (6) преглед циљева заштите животне средине/управљања и попис постојећих изузетака за површинска и подземна водна тела, (7) питања интеграције управљања водама, као што су пловидба, управљање ризиком од поплава, производња хидроенергије и развој пољопривредних сектора од значаја за слив реке Саве, (8) економску анализу значајних коришћења воде и водних услуга у прекограничном контексту слива реке Саве као и (9) програм мера за следећи циклус планирања како би се дефинисале активности потребне за испуњавање циљева управљања. 

Обзиром на суштински значај осигураног учешћа широког спектра заинтересованих страна и подстакнутог учешћа јавности у успешном управљању планирањем речним сливом, фаза јавних консултација за 2. Сава РБМП финализована је у марту 2022. године. Нацрт 2. Плана управљања сливом реке Саве тренутно је у ревизији у складу са прикупљеним коментарима.