Управљање наносом

Нанос као интегрални и динамички дио ријечног система има значајну улогу у хидролошком, геоморфолошком и еколошком функционисању ријечног слива. Уважавајући значај јачања прекограничне сарадње како би се осигурало одрживо управљање наносом у сливу ријеке Саве, спровођењем заједничких и координисаних активности на свим одговарајућим нивоима, Стране Оквирног споразума о сливу ријеке Саве ратификовале су Протокол о управљању наносом, који је ступио на снагу 2017. године. 


Током претходних година, Међународна комисија за слив ријеке Саве покренула је у сарадњи са различитим међународним организацијама: UNESCO Канцеларијом у Венецији, Европском мрежом за нанос, Међувладиним хидролошким програмом (UNESCO-IHP) и Међународном иницијативом за нанос, пројекте који промовишу одрживо управљање наносом са циљем да се дефинишу рјешења и начини управљања  које је потребно успоставити на цијелом сливу ријеке Саве. 
 
2013. Израда нацрта Смјерница о одрживом управљању наносом – Дио I који као стратешки документ, пружа стручни допринос уједначеном приступу одрживом управљању наносом и одређује обим рада/пројектни задатак за припрему Плана управљања наносом. 
2013. Процјена биланса наноса ријеке Саве са циљем да се развије и потврди практично упутство у циљу реализације одрживог плана управљања наносом на нивоу ријечног слива. 
2015. Приједлогом успоставе система мониторинга наноса за слив ријеке Саве утврђују се стратешки и специфични циљеви система праћења наноса и размјене података, сагледавају постојећи подаци о мониторингу наноса и технички међународни стандарди и технологије мониторинга и процјене и њихова примјена у сливу ријеке Саве и успоставља онлајн база података о наносу узимајући у обзир иницијалне функције Геопортала-СаваГИС-а успостављеног од стране Савске Комисије. 
2017. Израда Програма за развој Плана управљања наносом у складу са Протоколом о управљању наносом. 
2021. Развој Оквира за израду плана управљања наносом