Ријечни информациони сервиси

Ријечни информациони сервиси (РИС) су информационе услуге намијењене за унапређивање безбједности и ефикасности транспорта на унутрашњим пловним путевима (IWT) путем оптимизације саобраћајних и транспортних процеса. Фокусни аспект је брз електронски пренос података између воде и обале, кроз размјену информација у реалном времену. РИС стога има за циљ да поједностави размјену информација између свих IWT заинтересованих страна.

Овај концепт обухвата сљедеће:
  • Inland AIS (Аутоматски идентификациони систем – АИС); 
  • Inland ECDIS (Електронски приказ пловидбених карата и информациони систем); 
  • ERI – Електронско извјештавање са пловила; 
  • NTS – Саопштења бродарству; 
  • Електронске пловидбене карте; 
  • База података о пловилима; 
  • Систем за управљање бродским преводницама. 
Од 2005. године Оквирна директива ЕУ прописује минималне захтјеве за имплементацију РИС-а и усвојених РИС стандарда како би се омогућила прекогранична компатибилност националних система. 
 
У септембру 2009. године Међународна комисија за слив ријеке Саве покренула је пројекат под називом „Главни пројекат и прототип инсталација за РИС на ријеци Сави“. Коначни извештај усвојен је 2010. године. РИС-и су до сада имплементирани у Србији и Хрватској, тако да су потпуно оперативни на цјелокупном водном путу ријеке Саве. Резултат имплементације овог пројекта је оперативни РИС систем који чине подсистем за Праћење и лоцирање пловила (VTT) (11 базних станица), подсистем за Електронско извјештавање са пловила (ERI), подсистем за електронска Саопштења бродарству (NtS) и подсистем за Електронски приказ пловидбених карата и додатних информација (Inland ECDIS).