Хидролошка и метеоролошка питања

Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) обезбјеђује приступ актуелним хидрометријским подацима високог квалитета који су основа ефикасног управљања водама у сливу ријеке Саве. Национални хидрометеоролошки заводи (НМХЗ), законодавци из области заштите животне средине, истраживачи и шира јавност по устаљеном обрасцу користе податке о протицајима, падавинама, нивоима у језерима/вјештачким језерима и друге хидрометријске податке као подршку у пружању упозорења на поплаве, оцјени водних ресурса, пружању информација о ријечном транспорту, управљању акватичним екосистемима и друго.  
 
2003 Хидрометеоролошки заводи земаља потписница Оквирног споразума о сливу реке Саве, заједно са институтима из Црне Горе и Албаније, покренули су активности на размјени података и развоју система за праћење поплава/суша и прогнозе у сливу ријеке Саве.
2006 Савска комисија је снажно подржала сарадњу између земаља у вези са унапређењем размјене података, предвиђања поплава и система упозорења, те је започела израду Хидролошких годишњака за слив ријеке Саве.
2012 Савска комисија започела је координацију заједничких хидрометријских мјерења на граничним секторима.
2014 Смјернице за размјену хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу ријеке Саве, припремљене у потпуности у складу са Резолуцијама 25 (Cg-KSIII) и 40 (Cg-KSIII) Свjетске метеоролошке организације, које су потписали хидрометеоролошки заводи и агенције за воде.
2015  Успостављен је Хидролошки информациони систем - Сава ХИС
2016 Развијене додатне функционалности за потребе размјене података о транспорту наноса, уз подршку Регионалне канцеларије UNESCO-а из Венеције кроз пројекат Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Успостављање система праћења наноса за слив ријеке Саве.
2017 Унапређен модул за размјену података у реалном времену за прогнозу поплава, уз подршку Инвестиционог оквира за Западни Балкан и Свјетске банке кроз пројекат Унапређење заједничких активности у области управљања поплавама у сливу ријеке Саве.