Нацрт 2. Сава РБМП-а

Други Сава РБМП има за циљ да, на нивоу слива, буде основа за интегрисано, технички, еколошки и економски засновано и одрживо управљање сливом, описујући тренутно стање у сливу и дефинишући мјере које су планиране да се спроведу како би се испунили постављени циљеви.  

Други Сава РБМП садржи (1) ажуриране информације везане за опште карактеристике слива ријеке Саве, (2) процјену значајних антропогених притисака на површинска и подземна водена тијела, (3) приказује националне мреже за монитроинг површинских и подземних водних тијела од интереса за планирање на нивоу слива, (4) даје прелиминарни попис области заштићених ЕУ и националним законодавствима, (5) свеобухватну процјену еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских као и хемијског и квантитативног статуса подземних водних тијела, (6) преглед циљева заштите животне средине/управљања и попис постојећих изузетака за површинска и подземна водна тијела, (7) питања интеграције управљања водама, као што су пловидба, управљање ризиком од поплава, производња хидроенергије и развој пољопривредних сектора од значаја за слив ријеке Саве, (8) економску анализу значајних коришћења воде и водних услуга у прекограничном контексту слива ријеке Саве као и (9) програм мјера за сљедећи циклус планирања како би се дефинисале активности потребне за испуњавање циљева управљања. 

Обзиром на суштински значај осигураног учешћа широког спектра заинтересованих страна и подстакнутог учешћа јавности у успјешном управљању планирањем ријечним сливом, фаза јавних консултација за 2. Сава РБМП финализована је у марту 2022. године. Нацрт 2. Плана управљања сливом ријеке Саве тренутно је у ревизији у складу са прикупљеним коментарима.