Poročila o projektih

Razvoj hidrološkega modela za Savski bazen in hidravličnega modela za Savo
18.12.2019. Več

Načrt za obvadovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu - Sava FRMP
Začetek: 5.7.2019. Več

K oceni ekološkega statusa vodnih teles v Savskem bazenu (STAWA - Project No. 09_PA04-C1)
1.7.2019. Več

Hidrološki informacijski sistem za Savski bazen (SavaHIS)
1.7.2019. Več

Sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu - Sava FFWS
1.7.2019. Več

Razvoj studije o vplivih na okolje in projektne dokumentacije za odsek reke Save od rkm 329 do rkm 315 in od rkm 312 do rkm 300
1.7.2019. Več