O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Ministrski sestanek o regionalnem sodelovanju na področji zaščite pred poplavami v Savskem bazenu

konec:  16.06.2014.početak:  16.06.2014.
mesto dogajanja:  Beograd
Na poziv Mednarodne komisije za Savski bazen je 16.6.2014 v Beogradu potekal sestanek ministrov pristojnih za področje upravljanja z vodami v državah v Savskem bazenu - Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne gore o regionalem sodelovanju na področju zaščite pred poplavami. Na tem sestanku so ministri in drugi visoki predstavniki držav razpravljali, kako s skupnimi napori priti do kvalitetne regionalne rešitve zaščite pred poplavami v Savskem bazenu.
Katastrofalne poplave, s katerimi so se soočile države v Savskem bazenu, potrjujejo znano dejstvo, da takšne nesreče ne poznajo meja ter, da je, ob naporih posameznih držav, nujno potrebno načrtovanje in presoja zaščite pred poplavami na nivoju celotnega porečja.
Štiri države v Savskem bazenu, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija že leta sodelujejo skupaj z Mednarodno komisijo za Savski bazen pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Eden od glavnih ciljev sporazuma je sodelovanje pri izvajanju ukrepov zaščite in omejevanja nevarnosti ter zmanjševana škodljivih posledic nesreč, vključno onih izzvanih s poplavami.
V skladu s tem Savska komisija koordinira vrsto ključnih aktivnosti skupnega interesa na področju zaščite pred poplavami, ki so pomembne za celotno porečje, kot so:
- izdelava skupnega „Načrta obvladovanja poplavne ogroženosti“ s katerim se bodo definirali cilji obvladovanja poplav ter so skupnega interesa na nivoju Savskega bazena, ukrepi za doseganje teh ciljev, mehanizmi koordinacije na nivoju bazena, kot tudi načini sodelovanja držav pogodbenic v primeru izredne obrambe pred poplavami;
- razvoj koordiniranega sistema prognoze, opozarjanja in alarmiranja v primeru poplav v Savskem bazenu.
Ministri so zaključili, da so bili na tem področju že doseženi znatni rezultati, vendar je nujno potrebno, da se ti procesi nadaljujejo ob dodatni podpori držav, da bi dosegli nivo, na katerem lahko učinkovito vplivamo na zmanjševanje nevarnosti, kakor tudi zmanjševanje škodljivih posledic poplav v prihodnosti.
Na sestanku so ministri podprli dodatno pospeševanje aktivnosti na delu, ki zavisi od neposrednega vključevanja držav, dogovorjeni so bili kratkoročni in dolgoročni koraki za izvajanje prioritetnih aktivnosti na področju zaščite pred poplavami, katere realizacijo lahko uspešno koordinira Savska komisija. Dosegli so tudi dogovor o vključitvo nujnih ljudskih in drugih virov za izvajanje skupnih projektov prekomejnega značaja in interesa. Podprli so dodatno jačanje vloge Savske komisije kot mehanizma koordinacije regionalnega sodelovanja kakor tudi, da Protokol o zaščiti pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu čim hitreje stopi v veljavo. Ministri so zaključili, da se zaradi boljšega izkoriščanja obstoječih mehanizmov za pripravo in izvedbo regionalnih projektov ter zagotavljanja sredstev iz zunanjih virov financiranja v vsaki državi določijo nacionalni koordinatorji z namenom, da se usklajujejo regionani projekti, ko so v skupnem interesu vseh držav. O izvajanju dogovorjenih aktivnosti bodo države poročale Savski komisiji do 30.9. 2014, s ciljem, da se pripravi poročilo za predvideni sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki bo potekal 2.12.2012 v Zagrebu.


KONTAKTNA OSEBA