Stručne grupe

U cilju poticanja saradnje i osiguranja sinergije u ostvarivanju ciljeva, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komsija) uspostavlja stručne grupe. Stalne stručne grupe (PEG) bave se ključnim pitanjima u slivu rijeke Save. Po potrebi, Savska komsija uspostavlja i ad-hoc stručne grupe (AH EG) za rad na specifičnim pitanjima. Opći radni aranžmani za stalne stručne grupe definisani su članom 10. poslovnika Savske komisije i Projektnim zadacima za svaku od stalnih stručnih grupa.

Sastancima Stalnih stručnih grupa prisustvuju stručnjaci koje je imenovala Savska komisija na prijedlog predstavnika Strana, a predsjedavaju im imenovani službenici Sekretarijata. Svaka Strana ima pravo biti predstavljena i dodatnim stručnjacima na sastancima stručnih grupa, ukoliko je potrebno. Takvo prisustvo se najavljuje Sekretarijatu od strane člana Savske komisije ili člana stručnih grupa najmanje sedam dana prije sastanka.

Posmatrači mogu sudjelovovati u radu stručnih grupa u skladu s procedurama kojima se reguliše davanje statusa posmatrača u Savskoj komisiji.
Predstavnici organizacija, tijela, projekata i individualni stručnjaci koji su uključeni u aktivnosti vezane za sliv Save mogu biti pozvani od strane Sekretarijata da sudjeluju na određenim sastancima stručnih grupa kao gosti, ukoliko se zaključi da je njihov rad neophodan za rješavanje određene problematike.