Tehnička i projektna izvješća

Okvir za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
Start: 1.6.2017. End: 31.1.2018. More

Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save
Start: 21.6.2016. End: 31.10.2018. More

Uspostava Hidrološkog informacijskog sustava sliva rijeke Save - Sava HIS
Start: 1.7.2015. End: 31.12.2015. More

Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save - STAWA
Start: 1.4.2015. End: 31.3.2016. More

Podrška Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save u razvoju Geografskog informacijskog sustava za Savu - Sava GIS
Start: 23.1.2015. End: 30.10.2015. More

2. faza podrške Vlade SAD-a Savskoj komisiji i zemljama u slivu rijeke Save
Start: 1.12.2014. End: 18.5.2018. More

Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom koristeći sliv rijeke Save kao primjer: Uspostava sustava praćenja nanosa za sliv rijeke Save
Start: 1.12.2014. End: 30.10.2015. More

Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom koristeći sliv rijeke Save kao primjer: Procjena bilance sedimenta za rijeku Savu
Start: 19.5.2012. End: 1.12.2013. More

Plan prilagodbe vodama i klimi za sliv rijeke Save - WATCAP
Start: 16.3.2012. End: 1.8.2015. More

Pilot projekt o klimatskim promjenama: Izgradnja veze između planiranja upravljanja rizikom od poplava i procjene klimatskih promjena u slivu rijeke Save
Start: 9.3.2011. End: 31.12.2013. More

Detaljni projekt i instalacija prototipa za riječni informacijski sustav na rijeci Savi
Start: 1.3.2011. End: 1.3.2012. More

Priprema provedbenih dokumenata za uspostavu Sava GIS-a
Start: 29.6.2009. End: 29.12.2009. More

Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save
Start: 1.12.2007. End: 1.7.2008. More

Predstudija izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save
Start: 25.12.2006. End: 19.3.2007. More